Friday, July 10, 2009

Kamala Surayya

Kamala Suraiyya (Malayalam: കമലാ സുരയ്യ) aka Madhavikutty (Malayalam: മാധവിക്കുട്ടി) (31 March 1934 – 31 May 2009) was an Indian writer who wrote in English and Malayalam, her native language. Her popularity in Kerala is based chiefly on her short stories and autobiography.

She openly and honestly discussed and wrote about the sexual desires of Indian women, which made her an iconoclast of her generation.[1] On 31 May 2009, aged 75, she died at a hospital in Pune.[2]

Contents

[hide]

[edit] Early life

Kamala Das was born in Punnayurkulam, Thrissur District in Kerala, to V. M. Nair, a former managing editor of the widely-circulated Malayalam daily Mathrubhumi, and Nalappatt Balamani Amma, a renowned Malayali poetess.

She spent her childhood between Calcutta, where her father was employed as a senior officer in the Walford Transport Company that sold Bentley and Rolls Royce automobiles, and the Nalappatt ancestral home in Punnayurkulam, south Malabar. region.

Like her mother, Kamala Das also excelled in writing. Her love of poetry began at an early age through the influence of her great uncle, Nalappatt Narayana Menon, a prominent writer. However, she did not start writing professionally until she got married and became a mother.

[edit] Career

Kamala wished to begin writing, her husband supported her decision to augment the family's income. She would often wait until nightfall after her family had gone to sleep and would write until morning: "There was only the kitchen table where I would cut vegetables, and after all the plates and things were cleared, I would sit there and start typing".[citation needed] This rigorous schedule took its toll upon her health.

She was noted for her many Malayalam short stories as well as many poems written in English. Das was also a syndicated columnist. She once claimed that "poetry does not sell in this country [India]", but her forthright columns, which sounded off on everything from women's issues and child care to politics, were popular.

[edit] Writing

[edit] English

Das' first book, Summer In Calcutta was a promising start. She wrote chiefly of love, its betrayal, and the consequent anguish. Ms. Das abandoned the certainties offered by an archaic, and somewhat sterile, aestheticism for an independence of mind and body at a time when Indian women poets were still expected to write about fantasies of eternal, bloodless, unrequited love.[citation needed]

At the age of 42, she published her autobiography, My Story, which was later translated into many foreign languages.[citation needed]

[edit] Malayalam

Kamala Das wrote about a range of topics, often disparate, from the story of poor old servant (Punnayoorkulam) or about the sexual disposition of upper middle class women living near a metropolitan city or in the middle of the ghetto. Some of her better-known stories include Pakshiyude Manam, Neypayasam, Thanuppu, and Chandana Marangal. She wrote a few novels , among which Neermathalam Pootha Kalam, which was received favourably by the reading public as well as the critics, stands out.

She travelled extensively to read poetry to Germany's Essen, Bonn and DuisburgAdelaide, Australia), Frankfurt Book Fair, University of Kingston, Jamaica, Singapore, and South Bank Festival (London), Concordia University (Montreal, Canada), Columbia University (New York), Qatar, Dubai, Sharjah, Abu Dhabi, etc. Her works are available in French, Spanish, Russian, German and Japanese. universities, Adelaide Writer's Festival (

She has also held positions as Vice chairperson in Kerala Sahitya Academy, chairperson in Kerala forestry Board, President of the Kerala Children's Film Society, editor of Poet magazine[3] and Poetry editor of Illustrated Weekly of India.

[edit] Conversion to Islam

She was born in a conservative Hindu Nair (Nallappattu) family having Royal anscestry,[citation needed] she embraced Islam in 1999 at the age of 65 and assumed the name Kamala Suraiyya. Her conversion was somewhat controversial, in among other social and literary circles. Later she stated in an interview that she felt it was not "worth" to "change one's religion"[4]

[edit] Politics

Though never politically active before, she launched a national political party, Lok Seva Party, aiming asylum to orphaned mothers and promotion of secularism. In 1984 she unsuccessfully contested in the Indian Parliament elections. [5]

[edit] Personal life

Her eldest son, M D Nalapat, is married to a princess from the Travancore Royal House. He holds the UNESCO Peace Chair and Professor of geopolitics at the Manipal Academy of Higher Education. He was formerly a resident editor of the Times of India.

On 31 May 2009, aged 75, she died at a hospital in Pune. Her body was flown to her home state of Kerala. Thousands lined the route of the funeral procession from Kochi to Trivandrum, throwing flowers on the hearse. Her funeral, at PalayamThiruvanathapuram, saw an unprecedented coming together of all faiths on the welcoming grounds of the Mosque to honour Kamala. She was buried in a grove on the Mosque grounds. Two trees were planted either side of the grave by her youngest son.[6][7] Mosque in central

[edit] Awards and other recognitions

Kamala Das has received many awards for her literary contribution. Some of them are

[edit] Bibliography

[edit] English

 • 1964: The Sirens (Asian Poetry Prize winner)
 • 1965: Summer in Calcutta (poetry; Kent's Award winner)
 • 1967: The Descendants (poetry)
 • 1973: The Old Playhouse and Other Poems (poetry)
 • 1976: My Story (autobiography)
 • 1977: Alphabet of Lust (novel)
 • 1985: The Anamalai Poems (poetry)
 • 1992: Padmavati the Harlot and Other Stories (collection of short stories)
 • 1996: Only the Soul Knows How to Sing (poetry)
 • 2001: Yaa Allah (collection of poems)

[edit] Malayalam

 • 1964: Pakshiyude Maranam (short stories)
 • 1966: Naricheerukal Parakkumbol (short stories)
 • 1968: Thanuppu (short story, Sahitya Academi award)
 • 1987: Balyakala Smaranakal (Childhood Memories)
 • 1989: Varshangalkku Mumbu (Years Before)
 • 1990: Palayan (novel)
 • 1991: Neypayasam (short story)
 • 1992: Dayarikkurippukal (novel)
 • 1994: Neermathalam Pootha Kalam (novel, Vayalar Award)
 • 1996: Chekkerunna Pakshikal (short stories)
 • 1998: Nashtapetta Neelambari (short stories)
 • 2005: Chandana Marangal (Novel)
 • 2005: Madhavikkuttiyude Unmakkadhakal (short stories)2x
 • 2005: Vandikkalakal (novel)

No comments:

Post a Comment